آگهي مناقصه شماره 98/37 س با موضوع لايسنس و پاور ماژول فايروال SRX5800

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد لایسنس و پاور ماژول فایروال5800 Juniper-SRX شبکه خود از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله ای از شرکت های واجد شرایط مطابق اسناد مناقصه خریداری نماید.
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/05/07 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (به حروف: سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718461245 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان برج همراه، طبقه سوم واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از مطالعه کامل و مهر و امضاء مجاز آن بهمراه پیشنهاد خود تا ساعت 14 روز دوشنبه 98/05/14 به نشانی یاد شده بالا تسلیم نمایند.
جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 98/05/15 در محل کمیسیون معاملات طبقه سوم برج همراه خواهد بود ضمناً مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1.100.000.000 ریال (به حروف: یک میلیارد و یکصد میلیون ریال) می باشد که لازم است بصورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712557 تماس حاصل نمایند.لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی www.mci.ir/tamin مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام نمایند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

راهبر