آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 98/42 س با موضوع پروژه خدمات نظرسنجی از مشتریان

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد پروژه خدمات نظرسنجی از مشتریان در خصوص خدمات پس از فروش و نمایندگی را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از پیمانکاران داخلی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/05/30 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ  300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره  1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718461245) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 09/06/98 به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات روز یکشنبه مورخ 98/06/10 راس ساعت 10 در طبقۀ یازدهم  اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 665.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادر گردد. مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713014 تماس حاصل نمایند .

راهبر