آگهی مناقصه شماره 98/44 س با موضوع خرید کابل و لوله

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انواع کابل و لوله مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود از شرکت های داخلی واجد شرایط خریداری نماید.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/06/05 با در دست داشتن معرفی نامه (حاوی اطلاعات شخص تحویل گیرنده اسناد، ایمیل معتبر شرکت، مشخصات مدیرعامل و شماره تلفن همراه مدیرعامل)، کارت ملی و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 400.00 ریال به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر به نام شرکت ارتباطات سیار ایران و شناسه واریز 170009615210297) در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده و پس از بررسی، اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/06/12 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 98/06/13 راس ساعت 9 صبح در برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 200.000.000 ريال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی  ارائه گردند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81713901 تماس حاصل نمایند.


اداره کل خرید  
شرکت ارتباطات سیار ایران          

راهبر