آگهی مناقصه عام دومرحله ای شماره 98/45 با موضوع خرید پلتفرم و نصب و راه اندازی

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد جهت خرید پلتفرم و نصب و راه اندازیAOTA شبکه خود از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله ای از شرکت های واجد شرایط مطابق اسناد مناقصه اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/6/6 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (به حروف: سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718461245 به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان برج همراه، طبقه سوم واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت (جهت تعیین شناسه پرداخت با شماره تلفن 81712405 خانم جلالی تماس حاصل نمایید) و پس از مطالعه کامل و مهر و امضاء مجاز آن بهمراه پیشنهاد خود تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/6/13 به نشانی یاد شده بالا تسلیم نمایند.جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/6/16 در محل کمیسیون معاملات طبقه سوم برج همراه خواهد بود ضمناً مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 4.000.000.000 ریال (به حروف: چهار میلیارد ریال) می باشد که لازم است بصورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلفن 2775386-0912 و درباره موارد بازرگانی با شماره تلفن 81712557 تماس حاصل نمایند.لازم به ذکر است مناقصه گران برای یک نوبت بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی www.mci.ir/tamin مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام نمایند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر