آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 49/98 س با موضوع خرید 150 دستگاه دیزل ژنراتور

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید 150 دستگاه دیزل ژنراتور پرتابل ظرفیت متوسط 15 KVA را در سه بخش بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از شرکتهای واجد شرایط خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت  98/6/24 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862 بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718461245) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز   شنبه  مورخ  98/07/06 به نشانی فوق تسلیم نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ  98/07/07 روز یکشنبه راس ساعت 11 صبح در طبقۀ 11 اتاق جلسات برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه در هر بخش به مبلغ  2.500.000.000 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت ارتباطات سیار ایران صادرگردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  81712596 و یا با شماره  تلفن 81712720  تماس حاصل نمایند .
 لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل خود در این سایت اقدام ورزند.  

راهبر