آگهی مناقصه شماره 2/98 س موضوع خرید 642 دستگاه کولرگازی صنعتی

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد تعداد 642 دستگاه کولر گازی صنعتی AC مورد نیاز خود را براساس شرایط ،طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از شرکت ها و تامین کنندگان داخلی واجد شرایط و دارایی صلاحیت در خصوص موضوع مناقصه خریداری نماید.لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/07/03 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت 170009819044284) در ساعات اداری به نشانی تهران ،میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مذبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/07/13 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ 98/07/14 راس ساعت 11:30 در طبقه یازده واحد 8 برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  2.889.000.000 ریال(دو میلیارد و هشتصد و هشتاد و نه میلیون ریال )بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود .مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88640997-81712706 تماس حاصل نمایند.

راهبر