آگهی مناقصه 98/58 با موضوع خرید پلتفرم خدمات دیجیتال

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد پلتفرم خدمات دیجیتال مورد نیاز را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و براساس طرح قرارداد ، شرایط ، شرح نیازمندی های فنی و مستندات موجود به انجام برساند . 
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/8/8 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران (شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۸۱۹۰۴4۲۸۴) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک، برج همراه، طبقه سوم واحد ۸ (تلفن 81712393) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ 98/8/20 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز سه شنبه مورخ 98/8/21 رأس ساعت 9 صبح در طبقه یازدهم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5،500،000،000 ریال (پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال) بوده که باید بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه شود . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712555 تماس حاصل نمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی "www.mci.ir/tamin" مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.  

راهبر