آگهی مناقصه عام یک مرحله ای شماره 98/63 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد مقدار19.600 متر کابل افشان کامل 5*6 به صورت NYY دو پوششه ، با قابلیت فرم دهی بالا ، عایق PVC/C یا PVC/D و ولتاژ600 ولت/1کیلو ولت مورد نیاز خود را بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت 100 % ریالی از شرکت های داخلی واجد شرایط خریداری نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/08/27 با دردست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال( سیصد هزار ریال ) به حساب شماره 09/ 18644644 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009614910209 در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 98/09/06 به نشانی فوق تسلیم نمایند.کمیسیون معاملات در روز شنبه مورخ 98/09/09 ساعت 11 صبح در واحد دو طبقه یازده برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . 
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 314.000.000 ریال(سیصد و چهارده میلیون ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 81712507 بازرگانی و 81712849 فنی تماس حاصل فرمایند.

شرکت ارتباطات سیار ایران
اداره کل خرید 

راهبر