آگهی مناقصه 98/65 با موضوع تجهیزات و نرم افزارهای پشتیبانی گیری Overhaul

 شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد جهت خرید تجهیزات و نرم افزارهای پشتیبان گیری Overhaul از طریق برگزاری مناقصه عام یک مرحله ای از شرکت های واجد شرایط مطابق اسناد مناقصه اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/09/13 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (به حروف: سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک به نام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۷۱۸۴۶۱۲۴۵ به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، ساختمان برج همراه، طبقه سوم واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از مطالعه کامل و مهر و امضاء مجاز آن بهمراه پیشنهاد خود تا ساعت ۱6 روز شنبه مورخ 98/09/23 به نشانی یاد شده بالا تسلیم نمایند. جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/09/24 در محل کمیسیون معاملات طبقه سوم برج همراه خواهد بود ضمناً مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2.000.000.000 ریال (به حروف: دو میلیارد ریال) می باشد که لازم است بصورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمین شده ارائه گردد. مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره موارد بازرگانی با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۵4-۰۲۱ تماس حاصل نمایند. لازم به ذکر است مناقصه گران برای یک نوبت بایستی به سایت تأمین کنندگان همراه اول به نشانی www.mci.ir/tamin مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام نمایند. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

راهبر