آگهی اصلاحیه مزایده عمومی شماره 97/1 س م

آگهی اصلاحیه مزایده عمومی
شماره 97/1 س م

آگهی مزایده عمومی شماره 97/1 م س شرکت ارتباطات سیار ایران که در صفحه 15روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه مورخ 1397/01/26 به چاپ رسیده بود بشرح ذیل تصحیح و اصلاح می گردد :
1- تعداد تجهیزات اسقاط و خارج از رده موجود در انبار استان آذربایجان شرقی 127 قلم می باشد .
2- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت 1397/02/05 ، مهلت تسلیم پیشنهادات حداکثر تا ساعت 15روز شنبه مورخ 1397/02/15 و زمان تشکیل جلسه کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخ 1397/02/16 راُس ساعت 9 صبح می باشد.
سایر موارد مندرج در آگهی صدرالاشاره به قوت خود باقی می باشد.

اداره کل خرید
شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر