آگهی مزایده شماره ۵/۸۸ م س

آگهی مزایده شماره 5/88 م س

 

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 80 قلم لوازم و تجهیزات خارج از رده و مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند :

داوطلبان شرکت در مزایده میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت 30/10/88 در ساعات اداری به آدرس تهران، میدان ونک، تقاطع بزرگراه کردستان، برج مخابراتی شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 000ر50 ریال (پنجاه هزار ریال) به حساب شماره 2174769006006 شرکت ارتباطات سیار ایران نزد بانک ملی ایران شعبه پردیس کد 1201 واریز و با ارائه رسید بانکی اسناد مزایده را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 10/11/88 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 11/11/88 رأس ساعت 9 صبح در طبقه دهم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مزایده 000ر000ر30 ریال (سی میلیون ریال) میباشد که میبایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً به حسابی که در اسناد مزایده ذکرشده واریز گردد. سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است. مزایده گران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712718 تماس حاصل نمائید.

 

 

اداره کل تدارکاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر