آگهي مزايده شماره 1/89 م س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد 102 دستگاه خودرو مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي و براساس شرايط مزايده بفروش برساند.
داوطلبان شركت در مزايده مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 19/2/89 در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در ميدان ونك – خيابان ونك – ضلع شرقي بزرگراه كردستان ، برج همراه ، طبقه هفتم واحد 6 مراجعه و پس از دريافت معرفي نامه مبلغ 000ر20 ريال ( بيست هزار ريال ) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران نزد بانك ملت شعبه ونك تك واريز و با ارائه رسيد بانكي اسناد مزايده را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 28/2/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند كميسيون معاملات در تاريخ 30/2/89 رأس ساعت 9 در طبقه همكف برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزايده به میزان 5 در صد مبلغ پیشنهادی مي باشد كه ميبايستي نقداً به حسابي كه در اسناد مزايده ذكر شده واريز گردد ، ساير موارد در اسناد مزايده درج گرديده است .
مزايده گران ميتوانند براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 81712718 تماس حاصل نمايند.الف 5/2


اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيار ايران
 

راهبر