آگهي مزايده شماره 2/89 م س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد 87 قلم لوازم وتجهیزات خارج ازرده مازاد بر نياز خود را از طريق مزايده عمومي و براساس شرايط وطرح قرارداد موجود بفروش برساند.
داوطلبان شركت در مزايده مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 6/3/89 در ساعات اداري به آدرس تهران ،ميدان ونك ، تقاطع بزرگراه كردستان ، برج مخابراتی شركت ارتباطات سيار ايران(همراه اول) ، طبقه هفتم دبیرخانه اداره کل تدارکاتی مراجعه و پس از دريافت معرفي نامه مبلغ 000ر50 ريال ( پنجاه هزار ريال ) به حساب شماره 09/18644644شركت ارتباطات سيار ايران نزد بانك ملت شعبه ونك تك واريز و با ارائه رسيد بانكي اسناد مزايده را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 16/3/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند كميسيون معاملات در تاريخ 17/3/89 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزايده 30.000.000ريال(سی میلیون ريال) مي باشد كه ميبايستي به صورت ضمانتنامه بانکی ویا نقداً به حسابی كه در اسناد مزايده ذكر شده واريز گردد ، ساير موارد در اسناد مزايده درج گرديده است .
مزايده گران ميتوانند براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 81712718 تماس حاصل نمايند.ف 5/2


اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيار ايران

 

راهبر