آگهي مزايده شماره 3/89 م س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد هشت دستگاه پژو 405 ( مدل سالهای 80 ، 83 ، 85 ) و دو دستگاه پیکان سواری ( مدل سالهای 78 و 79 ) مازاد بر نیاز خود را از طريق مزايده عمومي و براساس شرايط موجود در اسناد مزایده بفروش برساند.

داوطلبان شركت در مزايده مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 10/9/89 در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در ميدان ونك – خيابان ونك – ضلع شرقي بزرگراه كردستان ، برج همراه ، طبقه هفتم واحد 6 مراجعه و پس از دريافت معرفي نامه مبلغ 000ر20 ريال ( بیست ريال ) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران واريز و با ارائه رسيد بانكي اسناد مزايده را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مذكور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 20/9/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند كميسيون معاملات در تاريخ 21/9/89 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود .

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزايده 000ر800ر3 ریال ( سه میلیون و هشتصدهزار ریال ) مي باشد. ساير موارد در اسناد مزايده درج گرديده است .

مزايده گران ميتوانند براي كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 81712718 تماس حاصل نمايند.16/8

 
اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيار ايران

راهبر