آگهي مزایده شماره 3/92/م س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد 187 قلم لوازم و تجهیزات خارج از رده و اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند . لذا داوطلبان شركت درمزایده  مي توانند از تاريخ نشر اگهي لغايت 21/7/92 با در دست داشتن معرفي نامه ورسيد بانكي ( مبني بر واريز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره 09ر18644644بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران با شناسه پرداخت 17000927555253) در ساعات اداري به نشاني تهران، ميدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مزایده رادريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبوررا مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حد اكثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه  مورخ 1/8/92 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در روز شنبه مورخ 4/8/92  راس ساعت 9 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده 000ر000ر000 ر1 ریال(یک میلیاردریال ) مي باشد . که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است.مزایده گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712518 تماس حاصل نمایند .

 
 

اداره كل خريد

شركت ارتباطات سيار ايران

راهبر