آگهي مزایده شماره 2/93/م س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد 81 قلم لوازم  اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود بفروش برساند . لذا داوطلبان شركت درمزایده  مي توانند از تاريخ نشر اگهي لغايت 93.11.15 با در دست داشتن معرفي نامه ورسيد بانكي (  مبني بر واريز مبلغ سیصد هزار ریال  به حساب شماره 09ر18644644بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران با شناسه پرداخت 170009310376268) در ساعات اداري به نشاني تهران، ميدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مزایده رادريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبوررا مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حد اكثر تا ساعت 16 روز شنبه  مورخ 93.11.25 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در تاریخ 93.11.26 روز یک شنبه راس ساعت  9 صبح در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده 000ر000ر300 ریال(سیصد میلیون ریال ) مي باشد . که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است.مزایده گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712512 تماس حاصل نمایند .

 

 

اداره كل خريد

شركت ارتباطات سيار ايران

 

راهبر