آگهي مزایده شماره 1/94 س/م

   شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 289 قلم تجهیزات خارج از رده به همراه60 قلم تجهیزات اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند. لذا داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 94.09.10 با در دست داشتن معرفي نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 000ر300 ریال به حساب شماره 18644644.09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009310376268 )در ساعات اداري به نشانی : تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 94.09.30  به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ  94.10.01  رأس ساعت 9 در طبقه چهارم واحد یک  برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده  000ر000ر500 ريال (پانصد میلیون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چک بانکی تضمینی ارائه گردد.  ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712512 تماس حاصل نمايند.

اداره كل خــريد

شركت ارتباطات سيارایران

 

راهبر