آگهي مناقصه عام يك مرحله اي شماره 28/88 س

خدمات اندازه گيري ميداني دوره اي در بزرگراهها و خيابانهاي اصلي شهر تهران

 

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد خدمات اندازه گيري ميداني دوره اي در بزرگراهها و خيابانهاي اصلي شهر تهران را به اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد.
لذا شركتهاي حائز حداقل رتبه 3 مخابرات و ارتباطات و داراي سابقه در زمينه موضوع مناقصه مذكور مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه كتبي از تاريخ اين آگهي تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 11/1/89 به اداره كل تداركاتي شركت به نشاني : تهران، ميدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه معرفي نامه كتبي و واريز مبلغ 000ر100 ريال به حساب شركت ارتباطات سيار ايران و نيز ارائه رسيد بانكي، اسناد مناقصه را دريافت نمايند و سپس با رعايت كليه شرايط مناقصه، پيشنهادات خود را در سه پاكت لاك و مهر شده الف ، ب و ج روز يكشنبه مورخ 22/1/89 تا ساعت 16 به نشاني فوق الاشاره تسليم و رسيد آن را دريافت نمايند.
ضمناً سپرده شركت در مناقصه000ر000ر50 ريال (پنجاه ميليون ريال) ، و از نوع ضمانتنامه بانكي يا فيش واريز وجه نقد مورد قبول مي باشد. جزئيات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
همچنين به اطلاع مي رساند پاكت هاي مناقصه ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 23/1/89 در دفتر كميسيون معاملات شركت ارتباطات سيار ايران (طبقه 10 آدرس مذكور) گشايش خواهد يافت.
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت WWW.Mci.ir مراجعه ويا با شماره 88640723- 021 تماس حاصل فرمايند.

 

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران
 

راهبر