آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره 25/88 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد تجهيزات و خدمات تكميل ظرفيت سرورها و سيستم هاي ذخيره سازي مورد نياز خود را براساس شرايط مناقصه و طرح قرارداد و مشخصات فني و ضمائم موجود در اسناد از طريق برگزاري مناقصه داخلي و به صورت صد در صد ريالي از شركتهاي داخلي كه داراي گواهي صلاحيت از شوراي عالي انفورماتيك در رشته توليد و ارائه رايانه هاي غير Main Frame ( يكي از رتبه هاي 1، 2، 3 ) مي باشند واگذار نمايد.
داوطلبان شركت درمناقصه مي توانند با در دست داشتن معرفي نامه در ساعت اداري از تاريخ نشر آگهي لغايت روز چهارشنبه مورخ 88/11/21 (اتمام مهلت فروش اسناد) به واحد فروش اسناد اداره كل تداركاتي شركت واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه ، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از واريز وجه اسناد به مبلغ 000ر300 ريال (سيصد هزار ريال) به حساب شماره 96/18355355 نزد بانك ملت شعبه ونك تك كد 67579 در وجه شركت ارتباطات سيار ايران اقدام و با ارائه رسيد بانكي، اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهاد خود را در سه پاكت لاك و مهر شده "الف"، "ب" و "ج" حداكثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 88/12/3 به نشاني ياد شده بالا (طبقه هفتم واحد 6) تسليم و رسيد دريافت نمايند.
تاريخ شروع فروش اسناد از روز شنبه مورخ 88/11/10 لغايت چهارشنبه مورخ 88/11/21 مي باشد. بازگشايي پاكات " الف" و " ب" رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 88/12/4 در محل كميسيون معاملات در طبقه دهم برج همراه اعلام خواهد شد.
ضمناً ميزان سپرده شركت در مناقصه مبلغ 000ر000ر170ر1 ريال (يك ميليارد و يكصد و هفتاد ميليون ريال) بوده و جزئيات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيار ایران
 

راهبر