آگهي مناقصه عام دو مرحله اي شماره 6/89 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد خريد تجهيزات غير اختصاصي و خدمات اجرايي شامل طراحي، مكان يابي، نصب و راه اندازي تست و آزمايش و تحويل 75 ايستگاه BTS باند 900 را در سه گروه، هر گروه 25 ايستگاه در محدودة غرب استان تهران (شهرستان كرج) بر اساس شرايط مناقصه و طرح پيمان و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط كه داراي صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري (حداقل رتبه 3 مخابرات يا ارتباطات ) باشند واگذار نماید.
داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 12/3/89 پس از واريز، مبلغ 000ر150 ريال (يكصد و پنجاه هزار ريال) به حساب جام شماره 09/18644644 نزد بانك ملت شعبه ونك تك به نام شركت ارتباطات سيار ايران در ساعت اداري به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم واحد 6 مراجعه و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 23/3/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 24/3/89 رأس ساعت 9 صبح در طبقه دهم برج همراه واقع در خيابان ونك تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود. به پيشنهادات واصله پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه در گروه 1 مبلغ 000ر000ر100 (صد ميليون ريال)، در گروه 2 مبلغ 000ر000ر100 ريال (صد ميليون ريال)، در گروه 3 نيز مبلغ 000ر000ر100 ريال ( صد ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد. ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيار ایران

 

راهبر