اصلاحیه آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 9/89 س

بدینوسیله ترکیب تجهیزات موضوع مناقصه خرید 400 دستگاه ریپیتر به 130 مجموعه تقویت کننده باند سلکتیو ، 50 مجموعه تقویت کننده سل سلکتیو ، 220 مجموعه تقویت کننده شیفت فرکانسی ( 200 مجموعه شیفت فرکانسی Direct و 20 مجموعه شیفت فرکانسی Wireless ) و 36 مجموعه تجهیزات مدیریت کنترل OMC مربوطه اصلاح می گردد. ضمناً تاریخ فروش اسناد تا مورخ 17/6/89 و تاریخ تحویل اسناد تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 27/6/89 تمدید می گردد. همچنین داوطلبان دریافت اسناد مناقصه می توانند در ساعات اداری با در دست داشتن معرفی نامه به واحد فروش اسناد واقع در تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه هفتم ، واحد 6 مراجعه نمایند ، تاریخ جلسه بازگشایی پاکات در تاریخ 28/6/89 رأس ساعت 9 صبح برگزار می گردد. سایر موارد آگهی مناقصه به قوت خود باقی است.

 

اداره کل تدارکاتی
شرکت ارتباطات سیار ایران