پرداخت سود سهام

پيرو اطلاعيه هاي قبلي شركت ارتباطات سيار ايران در خصوص پرداخت سود سهام، بدينوسيله به اطلاع كليه سهامدارني كه تاكنون جهت دريافت سود سهام سال مالي منتهي به 29/12/89 و يا سال مالي 30/12/90 اقدام نكرده اند مي رساند: حداكثر تا پايان سال مالي جاري مهلت دارند جهت دريافت سود سهام خود به كليه شعب بانك ملت در سراسر كشور مراجعه نمايند. در غير اينصورت مطالبات سود سهام آنان از تاريخ 31 فروردين 1392 از همان بانك قابل پرداخت خواهد بود.


 

راهبر