آگهي مناقصه یک مرحله اي شماره 24/88 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد سبك سازي و اسكن 2/000/000 پرونده مشتركين تلفن همراه مورد نیاز خود را بر اساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نماید. لذا داوطلبان شركت در مناقصه که دارای مجوز از شوراي انفورماتيك در رشته خدمات پشتيباني رتبه 3 می¬باشند، مي‌توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 88/11/10 در ساعت اداري به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم واحد 6 مراجعه و پس از دريافت معرفي نامه مبلغ 000ر200 ريال (دويست هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سیار ایران نزد بانك ملت شعبه ونك تك به حساب 96/18355355 واريز و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 88/11/20 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 88/11/21 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر210 (دويست و دو ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.

 

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيار ایران

 

راهبر