آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 17/89 س

 

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد دو قلم بروشور (بسته هاي رويايي اينترنت و بروشور نحوه اتصال كامپيوتر به تلفن همراه) مورد نياز خود را براساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خريداري نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 14/12/89 با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از واريز مبلغ 000ر70 (هفتاد هزار ريال) و ارائه رسيد بانكي، اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 24/12/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 25/12/89 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر80 ريال (هشتاد ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.27/11م

 

 

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران
 

راهبر