آگهي مناقصه يك مرحله ای شماره 3/90س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 30/000/000 نسخه بروشور مورد نياز خود را بر اساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از فروشندگان واجد شرايط واقع در محدوده جغرافيايي استان تهران كه داراي مجوز از وزارت ارشاد اسلامي مبني بر چاپ افست باشند خريداري نمايد. لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 12/5/90 با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در تهران، ميدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه 7، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ 000ر150 ريال (يكصد و پنجاه هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 23/5/90 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 24/5/90 رأس ساعت 10 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر144 ريال (يكصد و چهل و چهار ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت چك بانكي تضميني در وجه شركت ارتباطات سيار ايران يا ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد. ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.

 
 
اداره كل تداركاتي

شركت ارتباطات سيارایران

راهبر