آگهي تجديد مناقصه يك مرحله اي شماره 16/89 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد دو قلم بروشور و پوستر اطلاع رساني سرويسهاي همراه اول مورد نياز خود را براساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خريداري نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 21/2/90 با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از واريز مبلغ 000ر50 (پنجاه هزار ريال) و ارائه رسيد بانكي، اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود را تا ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1/3/90 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 2/3/90 رأس ساعت 9 صبح در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

    ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر92 ريال (نود و دو ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد  ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712718 تماس حاصل نمايند.3/2م

 
 
 

                     اداره كل تداركاتي

 شركت ارتباطات سيارایران

راهبر