اسامی برندگان مسابقه تیزرهای آموزشی همراه اول

اسامی برندگان مسابقه اول تیزرهای آموزشی همراه اول

1
نام و نام خانوادگی سعید رضایی دینورزاده
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۴۴۱***۵۲
نام پدر مهدی
استان آذربایجان شرقی
2
نام و نام خانوادگی خسرو جابرزاده
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۶۷۷***۱۱
نام پدر نصرالله
استان خوزستان
3
نام و نام خانوادگی شهربانو حیدری
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۷۷۷***۰۵
نام پدر حسین
استان بوشهر
4
نام و نام خانوادگی محمد صالح پور
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۷۸۶***۴۵
نام پدر احمد
استان هرمزگان
5
نام و نام خانوادگی ملیحه شهرستانکی
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۲۲۸***۵۶
نام پدر صفرعلی
استان تهران
 
اسامی برندگان مسابقه اول تیزرهای آموزشی همراه اول
   
عنوان مسابقه
ردیف
نام
نام خانوادگی
عنوان هدیه
شماره تلفن همراه
نام پدر
استان
مسابقه اول
1
سعید
رضایی دینورزاده
گوشی هوشمند هواوی P6
091441 *** 52
مهدی
آذربایجان شرقی
2
خسرو
جابرزاده
گوشی هوشمند هواوی P6
091677 *** 11
نصرالله
خوزستان
3
شهربانو
حیدری
گوشی هوشمند هواوی P6
091777 *** 05
حسین
بوشهر
4
محمد
صالح پور
گوشی هوشمند هواوی P6
091786 *** 45
احمد
هرمزگان
5
ملیحه
شهرستانکی
گوشی هوشمند هواوی P6
091228 *** 56
صفرعلی
تهران

 

اسامی برندگان مسابقه دوم تیزرهای آموزشی همراه اول

1
نام و نام خانوادگی صدیف امامی
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۹۵۴***۲۸
نام پدر محمود
استان زنجان
2
نام و نام خانوادگی حسن سلیمانی
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۲۷۳***۷۹
نام پدر رجب
استان البرز
3
نام و نام خانوادگی محمد رضا اکبری خرم
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۲۸۳***۵۲
نام پدر حسینعلی
استان تهران
4
نام و نام خانوادگی سیده کبری میراحمدی بابا حیدری
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۶۹۰***۰۷
نام پدر سید حسن
استان خوزستان
5
نام و نام خانوادگی عباس حنفی اصل
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۲۱۹***۹۰
نام پدر یادگار
استان تهران
 
اسامی برندگان مسابقه دوم تیزرهای آموزشی همراه اول
   
عنوان مسابقه
ردیف
نام
نام خانوادگی
عنوان هدیه
شماره تلفن همراه
نام پدر
استان
مسابقه دوم
1
صدیف
امامی
گوشی هوشمند هواوی P6
091954 *** 28
محمود
زنجان
2
حسن
سلیمانی
گوشی هوشمند هواوی P6
091273 *** 79
رجب
البرز
3
محمد رضا
اکبری خرم
گوشی هوشمند هواوی P6
091283 *** 52
حسینعلی
تهران
4
سیده کبری
میراحمدی بابا حیدری
گوشی هوشمند هواوی P6
091690 *** 07
سیدحسن
خوزستان
5
عباس
حنفی اصل
گوشی هوشمند هواوی P6
091219 *** 90
یادگار
تهران

 

اسامی برندگان مسابقه سوم تیزرهای آموزشی همراه اول

1
نام و نام خانوادگی محمدعلی احسانی فر
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۶۳۲***۶۵
نام پدر عزیز
استان خوزستان
2
نام و نام خانوادگی محمود اسکندری
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۷۸۵***۴۳
نام پدر نورالله
استان فارس
3
نام و نام خانوادگی مهدی احمدی
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۶۷۱***۷۳
نام پدر جافربیگ
استان لرستان
4
نام و نام خانوادگی یدالله بابایی
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۸۳۸***۷۳
نام پدر باباقاسم
استان کرمانشاه
5
نام و نام خانوادگی محدثه فتحی
عنوان هدیه گوشی هوشمند هواوی P۶
شماره تلفن همراه ۰۹۱۰۲۴***۳۱
نام پدر احمد
استان تهران
 
اسامی برندگان مسابقه سوم تیزرهای آموزشی همراه اول
   
عنوان مسابقه
ردیف
نام
نام خانوادگی
عنوان هدیه
شماره تلفن همراه
نام پدر
استان
مسابقه سوم
1
محمدعلی
احسانی فر
گوشی هوشمند هواوی P6
091632 *** 65
عزیز
خوزستان
2
محمود
اسکندری
گوشی هوشمند هواوی P6
091785 *** 43
نورالله
فارس
3
مهدی
احمدی
گوشی هوشمند هواوی P6
091671 *** 73
جافربیگ
لرستان
4
یدالله
بابایی
گوشی هوشمند هواوی P6
091838 *** 73
باباقاسم
کرمانشاه
5
محدثه
فتحی
گوشی هوشمند هواوی P6
091024 *** 31
احمد
تهران

 

راهبر