نکات ایمنی در خصوص تماس های از دست رفته

در صورت مشاهده تماس‏ های از دست رفته با شماره ‏های بین المللی ناآشنا و نامتعارف از کشورهای مختلف، از برقراری تماس مجدد با آنها جدا خودداری فرمائید. این شماره‏ ها شماره ‏های ویژه‏ ای هستند که می‏توانند هزینه ‏ی زیادی را بر روی قبوض مشترکین تحمیل نمایند.
مرکز مدیریت و پاسخگویی به رخدادهای امنیتی فاوای شرکت ارتباطات سیار ایران (MCI-CERT)

راهبر