آگهی مناقصه شماره 26/88 س

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد خرید تجهیزات غیر اختصاصی و خدمات اجرایی شامل طراحی و مهندسی، مکان یابی، نصب و راه اندازی، تست و آزمایش و تحویل تعداد 526 ایستگاه BTS در باند 900 و 1800 در محدوده جغرافیایی استان تهران در پنج گروه جداگانه بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه بصورت صد در صد ریالی از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله ای خریداری نماید. داوطلبان شرکت در این مناقصه که دارای فعالیت مرتبط با موضوع می باشند می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت چهارشنبه مورخ 88/11/21 در ساعت اداری به آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، تقاطع بزرگراه کردستان، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 000ر100 ریال (یکصد هزار ریال) به حساب شرکت ارتباطات سیار ایران واریز و با ارائه رسید بانکی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 88/12/2 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ 88/12/3 رأس ساعت 9 صبح در طبقه دهم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بابت گروه اول : مبلغ 000ر000ر000ر1 ریال، گروه دوم : مبلغ 000ر000ر000ر1 ریال، گروه سوم : مبلغ 000ر000ر000ر1 ریال، گروه چهارم : مبلغ 000ر000ر000ر1 ریال و گروه پنجم : مبلغ 000ر000ر200ر1 ریال می-باشد که میبایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً به حساب شماره 96/18355355 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران واریز گردد.
سایر اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.


اداره کل تدارکاتی
شرکت ارتباطات سیار ایران
 

راهبر