آگهی مناقصه شماره 13/89 س

شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) در نظر دارد خدمات نگهداری 6700 TRX در محدوده غرب استان تهران و استان البرز را براساس شرایط و طرح قرارداد موجود در اسناد مناقصه بصورت صددرصد ریالی به پیمانکار داخلی واجد شرایط که دارای صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پایه حداقل 2 رشته ارتباطات باشند از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید.

داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ نشر آگهی لغایت 19/8/89 در ساعات اداری به آدرس تهران ، میدان ونک ، تقاطع بزرگراه کردستان ، برج همراه ، طبقه هفتم ، دبیرخانه اداره کل تدارکاتی مراجعه و پس از دریافت معرفی نامه مبلغ 000ر100 ریال ( یکصدهزارریال) به حساب شرکت ارتباطات سیار ایران نزد بانک ملت واریز و با ارائه رسیدبانکی اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 30/8/89 به نشانی فوق الذکر تسلیم نمایند.

کمیسیون معاملات در تاریخ 1/9/89 رأس ساعت 9 صبح در طبقه دهم برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000ر000ر000ر1 ریال ( یک میلیاردریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی ارائه و یا نقداً به حساب مشخص شده در اسناد مناقصه واریز گردد. سایر اطلاعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.الف 3/8

اداره کل تدارکاتی

                                                          شرکت ارتباطات سیار ایران

راهبر