آگهی تجديد مناقصه شماره 8/88 س

شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) در نظر دارد انجام خدمات پشتیبانی تجهیزات IT موجود در ساختمان مركزي (برج همراه) ، ساختمان مركزي مشتركين ، سایت LCT و Call Center و کلیه ادارات مشترکین و نگهداري استان تهران خود را براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات فنی و ضمائم موجود از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط دارای رتبه 1 و2 و 3 و 4 و 5 از شوراي عالي انفورماتيك در رشته خدمات پشتيباني واگذار نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند با در دست داشتن معرفینامه از تاریخ نشر آگهی لغایت 88/11/27 در ساعات اداری به اداره فروش اسناد واقع در تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه هفتم ، واحد فروش اسناد مناقصه مراجعه و پس از واريز وجه به مبلغ 000ر100 ریال ( یکصد هزار ریال ) به حساب 96/183553355 بانك ملت شعبه ونك تك كد 67579 و ارائه رسید بانکی ، اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مذکور را مهر و امضاء نموده و تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 88/12/8 به نشانی فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت نمایند.جلسه كميسيون معاملات در روز يكشنبه مورخه 88/12/9 راس ساعت 9 صبح در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد شد. ضمناً میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000ر000ر50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) می باشد که می بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا نقداً به حساب فوق الذكر واریز گردد. جزئیات مربوط به نحوه افتتاح پاکات و سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.الف 13/11


اداره کل تدارکاتی
شرکت ارتباطات سیار ایران
 

راهبر