اسامی برندگان هزاران لبخند پاییزی

 فرآیند دریافت جوایز هزاران لبخند پاییزی

 

1- مراجعه به پرتال همراه اول ( WWW.MCI.ir ) جهت رویت اسامی و نوع جایزه
2- ارسال مدارک ذیل به شماره فکس 88641004-021
الف) تصویر خوانای کارت ملی
ب) تصویر خوانای صفحه اول شناسنامه
ج) تصویر خوانای سند تلفن همراه ( در صورت موجود بودن )
د) ارسال شماره حساب ( به نام برنده ) به همراه نام بانک، نام شعبه و کد شعبه با تایید ( امضاء ) برنده
3- مراجعه برنده به صورت حضوری با اصل مدارک ارسالی ( کارت ملی، شناسنامه و سند تلفن همراه ) 20 روز پس از ارسال مدارک

توجه: جوایز فقط به مالک قانونی تلفن همراه ارائه خواهد شد.

 

 

راهبر