زمان دریافت سود سهام

 با عنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 92.12.29 به آگاهی سهامداران محترم می رساند با مراجعه به تمام شعب بانک ملت در سراسر کشور وفق زمانبندی زیر و با همراه داشتن کارت ملی و اصل برگه سهام ( سهامداران حقوقی باید جهت دریافت  نسبت به ارایه معرفی حساب مربوط به شرکت و تصویر آخرین تغییرات شرکت و برگه سهام خود اقدام کنند) ، نسبت به دریافت سود مربوطه اقدام نمایند:

 

 

تا 200.000 سهم (اعم از حقیقی و حقوقی)

از تاریخ 93.02.02

از 200.001تا 1.000.000 سهم (اعم از حقیقی و حقوقی)

از تاریخ 93.02.01

از 1.000.001 تا 5.000.000سهم((اعم از حقیقی و حقوقی)

از تاریخ 93.04.01

از 5.000.001 تا 10.000.000 سهم(اعم از حقیقی و حقوقی)

از تاریخ 93.05.01

از 10.000.001سهم بیشتر

از تاریخ 93.05.16

راهبر