آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 12/89 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد 5 دستگاه ليفتراك 2 تن و 2 دستگاه ليفتراك 3 تن مورد نياز خود را از توليدكنندگان داخلي كه داراي مجوز توليد ليفتراك از وزارت صنايع باشند را براساس شرايط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خريداري نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 25/8/89 با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از واريز مبلغ 000ر50 (پنجاه هزار ريال) و ارائه رسيد بانكي، اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 6/9/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 7/9/89 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر50 (پنجاه ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.4/8م

 

 

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران
 

راهبر