آگهي مناقصه دو مرحله ای - شماره 15/89 س

 
خريد 5 ميليون عدد سيم كارت
 

شركت ارتباطات سيار ایران (همراه اول) در نظر دارد تعداد 5 ميليون عدد سيم كارت مورد نياز خود را براساس طرح قرارداد و مشخصات فني و ضمائم موجود در اسناد و شرايط مناقصه از طريق برگزاري مناقصه دو مرحله اي داخلي بصورت 100% ريالي از توليد كنندگان و شركتهاي داخلي خريداري نمايد.
داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند با در دست داشتن معرفينامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 17/9/89 و با دردست داشتن معرفينامه در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در تهران، ميدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6، دبيرخانه اداره كل تداركاتي جهت اخذ شماره حساب و كد شناسه مراجعه و پس از واريز مبلغ 000ر500 ريال (پانصد هزار ريال) و ارائه رسيد بانكي، اسناد مناقصه را دريافت و با رعايت كليه شرايط مناقصه حداكثر تا تاريخ 28/9/89 ساعت 16 پيشنهاد خود را در سه پاكت لاك و مهر شده الف، ب، ج به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند.
ضمناً ميزان سپرده شركت در مناقصه مبلغ 000ر000ر380ر1 ريال (يك ميليارد و سيصد و هشتاد ميليون ريال) مي باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي ارائه و يا نقداً به حساب به شماره 96/18355355 شركت ارتباطات سيار ايران نزد بانك ملت شعبه ونك تك واريز گردد. جزئيات مربوط به نحوه افتتاح پاكات و ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. ضمناً پاكت الف و ب ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 29/9/89 در محل فوق الذكر طبقه 10 بازگشايي مي شوند.

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران

 

راهبر