آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 5/89 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به سرويس، نگهداري، تعميرات و تأمين لوازم مصرفي تأسيسات ساختمانهاي مراكز امور مشتركين، انبارها، مجتمع كوي كن و مركز اطلاع رساني 9990 را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط که دارای تائيديه صلاحيت از معاونت
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري حداقل رتبه 5 تأسيسات باشد واگذار نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 1/3/89 پس از واريز مبلغ 000ر70 ريال (هفتاد هزار ريال) به شماره حساب 09/18644644 شركت ارتباطات سيار ايران نزد بانك ملت شعبه ونك تك با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 11/3/89 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 12/3/89 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر50 (پنجاه میلیون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد، ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.


اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران
 

راهبر