آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 4/90س

 
 

شركت ارتباطات سيار ایران (همراه اول) داراي شماره ثبت 2011 در نظر دارد نرم افزار مديريت اسناد مورد نياز خود را بهمراه آموزش، راهبري و نگهداري و پشتيباني آن از طريق برگزاري مناقصه از شركتهاي واجد شرايط داراي رتبه از شوراي عالي انفورماتيك بشرح جدول ذيل خريداري نمايد.

 

مـوضـوع اصـلي
رتـبـه

توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارش مشتري

3، 2 ، 1

ارائه و پشتيباني بسته هاي نرم افزاري و فايل هاي اطلاعاتي توليد داخل

1

ارائه و پشتيباني نرم افزار خارجي (SE) و سيستم ها

4، 3، 2، 1

 

خاطر نشان می گردد که پیشنهاد دهنده می بایست حداقل در یکی از زمینه های آمده در جدول مذکور، حائز شرایط باشد.

 

داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند با در دست داشتن معرفي نامه از تاريخ نشر آگهي لغايت 5/6/90 در ساعات اداري به واحد فروش اسناد واقع در تهران، ميدان ونك، خ ونك، برج همراه، طبقه 7، واحد 6 دبيرخانه اداره كل تداركاتي مراجعه و پس از واريز وجه به مبلغ 000ر200 ريال (دويست هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 19/6/90 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 20/6/90 رأس ساعت 9 صبح در طبقه نهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر680 ريال (ششصد و هشتاد ميليون ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت چك بانكي تضميني در وجه شركت ارتباطات سيار ايران يا ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد. ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88640902 و 81712738 تماس حاصل نمايند.17/5م

 

اداره كل تداركاتي

شركت ارتباطات سيارایران

راهبر