آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 3/92 س

 

 

     شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد نسبت به خرید150دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری متحرک از نمایندگیهای اصلی بر اساس شرایط وطرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به صورت ریالی خریداری نماید. لذا داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 28/2/92 با در دست داشتن معرفي نامه در ساعات اداري به واحد فروش اسناد مناقصه واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد 1 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي مبني بر واريز مبلغ 000 ،200ريال (دویست هزار ريال) به حساب شركت ارتباطات سيار ايران اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 7/3/92 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 8/3/92 رأس ساعت 9 در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
    ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر000 ر2ريال (دو میلیارد ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد  ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712518 تماس حاصل نمايند.
 
 
 
                                                                         اداره كل خــريد
                                                                       شركت ارتباطات سيارایران

راهبر