شرايط مناقصه محدود دو مرحله اي شماره 2/90 م س

 1- موضوع مناقصه :

     شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد تعداد 20 میلیون عدد سیم کارت مورد نياز خود را بشرح مندرج در مشخصات فني و ضمائم آن و طرح قرارداد پيوست از طريق مناقصه بصورت 100% ريالي از توليد كنندگان و شرکتهای داخلي خريداري نمايد.

2- شماره مناقصه :   2/90 م س

3-نوع مناقصه : مناقصه محدود دو مرحله اي

4-نام دستگاه مناقصه گزار: شركت ارتباطات سيار ایران

5- نشاني دستگاه مناقصه گزار: تهران ميدان ونك خيابان ونك، برج همراه

6-‌‌مناقصه گر(پيشنهاد دهنده):در اين مناقصهشخص حقوقي است كه اسناد مناقصه را خریداری و در مناقصه شركت مي‌كند.

7- مجري طرح : معاونت فني و مهندسي شركت ارتباطات سيار ایران

8- ناظر قرارداد : معاونت فني و مهندسي شركت ارتباطات سيار ایران

9- نماينده كارفرما : اداره كل تداركاتي شركت ارتباطات سيار ایران

10- نكاتي كه پيشنهاد دهندگان به مناقصه در تسليم پيشنهادهاي خود بايد رعايت و اجرا نمايند بشرح زير است :

1-10- به پيشنهادهاي مشروط، گنگ و ناقص كه بنحوي از انحاء مغاير با مشخصات فني و ساير شرايط مناقصه باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2-10- قيمت پيشنهادشده بايد قطعي باشد و تغييراتي چون افزايش قيمت مواد اوليه؛ دستمزد؛ نرخ برابري ارزها نسبت به يكديگر و غيره دليلي براي توجيه تقاضاي افزايش قيمت پيشنهادي تا پايان اعتبار پيشنهاد قيمت نخواهد بود و مبلغ ماليات بر ارزش افزوده نبايد در پيشنهاد قيمت لحاظ شود.

3-10- پيشنهاد قيمت بايد براي هر جزء بصورت واحد ذكر و قيمت كل بايد به عدد و حروف قيد شود. (در صورت مغايرت در محاسبه جمع واحدها با قيمت كل، آن يك كه كمتر باشد معتبر و مورد قبول خواهد بود و واحدهاي حساب نشده بصورت رايگان و يا تخفيف تلقي خواهد شد.

4-10- به منظور رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات جهت صدور خدمات مصوب 12/12/1375 مجلس شوراي اسلامي رعايت موارد زير توسط پيشنهاد دهندگان مناقصه فوق الزامي است.

الف : هر شركت كننده نمي تواند در مناقصه عضو بيش از يك مشاركت باشد، اما مي تواند به عنوان پيمانكار دست دوم در بيش از يك پيشنهاد معرفي شود در مشاركتها ، هرگونه تغيير در مشاركت، منوط به تاييد كتبي مناقصه گذار پيش از تاريخ تسليم پيشنهاد است.

1- ميزان و ارزش قراردادي كار مهندسي كه در ايران و توسط ايراني انجام مي‌شود.

2- ميزان ارزش و منبع تامين كالا و يا مواد اوليه، مواد انبوه اقلام استاندارد توليد داخل كه در اجراي پروژه بكار مي‌رود.

3- ميزان و ارزش تجهيزاتي كه ساخت آنها را به سازندگان يا توليد كنندگان ايراني واگذار مي‌نمايند به همراه فهرست سازندگان ايراني كه پيشنهاددهنده براي ارجاع كار از بين آنها انتخاب خواهد كرد.

4- ميزان و ارزش تفكيكي كارهايي كه راساً توسط پيشنهاددهندگان در ايران انجام مي‌شود.

تبصره : حق كارفرما مطابق قانون حداكثر استفاده از توان داخلي جهت نظارت و كنترل عملكرد محفوظ مي‌باشد.

5-10- برنده مناقصه لازم است با هماهنگي خريدار از نام توليد كننده کالا و نام شركت فروشنده و شماره قرارداد را در بسته بندی کالا با تحويلي (در حاشيه سيم SIM) حك نمايد.

6-10- مناقصه در دو بخش 10 ميليوني برگزار و هر شركت كننده مي تواند در هر دو بخش شركت نمايد و MCI مختار است يك يا هر دو بخش را به برندگان واگذار نمايد.

11-اسناد مناقصه:
اسناد مناقصه به شرح ذيل مي باشند:
الف: شرايط مناقصه در 10 صفحه
ب: طرح قرارداد در 10 صفحه
ج: مشخصات فني در 20 صفحه  

د : جدول برنامه زمانبندي مراحل برگزاري مناقصه محدود در 1 صفحه

هـ : پيوست الف : معيارهاي ارزيابي فني و بازرگاني و فرم تاييد اعتبار توانايي مالي در 4 صفحه

و : پيوست ب : اطلاعات و استانداردهاي بسته بندي در 2 صفحه
ز : پيوست 1 فرم ضمانتنامه در يك صفحه

ح : پيوست 2 جدول تعيين در صد سهم ارزش كار داخل و خارج كشور در يك صفحه

12- ارزيابي مناقصه گران و پيشنهادات :

عبارتست از ارزيابي توان انجام كار توسط مناقصه گران و ارزيابي پيشنهادهاي فني بازرگاني آنان    كه از سوي كميته فني بازرگاني مناقصه گزار انجام مي‌شود. معيارهاي ارزيابي مناقصه گران و پيشنهادهاي فني آنان و ميزان تاثير آنها در تعيين توان انجام كار و قبول پيشنهادها كه شامل 1- تضمين كيفيت خدمات و محصولات 2- داشتن تجربه و دانش در زمينه هاي مشابه و موردنظر 3- حسن سابقه 4- توان مالي و مديريتي براي انجام كار ميباشد در پيوست الف (شاخص هاي فني و بازرگاني) در اين اسناد بصورت مشروح آمده است.

تعيين ضريب تاثير و وزن عوامل فني بازرگاني تصميم گيري توسط كميته انجام مي‌شود. تنها پيشنهادهائي كه حداقل 70 امتياز از 100 امتياز را مطابق جدول پارامترهاي ارزيابي كسب نمايند مورد تاييد قرار گرفته و به دور بعدي مناقصه راه خواهند يافت.

تبصره : كميته فني بازرگاني در صورت لزوم براي اعمال اين ارزيابي از تشكيلات و امكانات مناقصه گران بازديد و با مديران مناقصه گران مصاحبه خواهد نمود.

13- ارزيابي شكليعبارتست از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.

14- ارزيابي مالي پيشنهادها : فرآيندي است كه در اثر آن مناسب ترين قيمت از بين پيشنهادهايي كه حداقل نمره قبولي در ارزيابي مناقصه گران و پيشنهادها را دريافت نموده باشند بشرح فرمول زير انتخاب مي‌شوند.

تبصره : قيمت تراز شده طبق فرمول زير محاسبه و تعيين مي‌شود :

كه در آن
 

نحوه محاسبه T بدينصورت است.                                                                      T= (a + b) + 0/7C

P= قيمت پيشنهادي

T‌= امتياز فني، بازرگاني قابل قبول كسب شده نبايستي كمتر از 70 باشد.

=a امتياز ارزيابي توانايي مالي كه حداكثر 15 است.

=b‌ امتياز ارزيابي تداركاتي كه حداكثر 15 است.

مجموع امتيازات مالي و تداركاتي(a+b) نبايد كمتر از 21 باشد.
C= امتياز پارامترهاي ارزيابي فني

=i ضريب تاثير (برحسب درصد) به 2/0 مي باشد.

توجه : امتياز ارزيابي فني و بازرگاني (t) معادل 5/80 مي باشد در غير اينصورت پيشنهاد به دور بعدي راه نخواهد يافت.

15- مبلغ - نوع و چگونگي ارائه سپرده شركت در مناقصه:

 پيشنهاد دهندگان با ارائه ضمانتنامه بشرح زير مي‌توانند در مناقصه شركت نمايند.

1-15- مبلغ تضمين شركت در مناقصه:براي هر بخش 000ر000ر000ر3 ريال (سه ميليارد ريال) مي‌باشد.

2-15- نوع تضمين و چگونگي ارائه آن :

جهت شركت در مناقصه شركت كنندگان بايد مبلغ فوق را به صورت ضمانتنامه بانكي غير قابل برگشت و يا وجه نقد بدون قيد و با شرط دارا بودن مدت اعتبار اوليه 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهاد و قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه گزار براي يك مدت 3 ماهه ديگر كه توسط يكي از بانكهاي داخلي به نام شركت ارتباطات سيار ایران صادر شده باشد ارائه و يا مبلغ مزبور را نقداً به حساب سيبا به شماره 96/18355355 بانك ملت شعبه ونك تك واريز و فيش آن را ارائه نمايد.

16- محل دريافت و مهلت تحويل اسناد و محل و زمان بازگشائي پاكات:

1-16- محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پيشنهادها دبيرخانه اداره كل تداركاتي به آدرس: ميدان ونك، خيابان ونك، ساختمان برج همراه، طبقه هفتم، واحد6 مي‌باشد.

تبصره : LOM پيشنهادي شركت كنندگان در مناقصه فقط جهت يك نوع تراشه بايد ارائه گردد.

2-16- زمان و مهلت تحويل پيشنهادها: كليه مناقصه گران (پيشنهاد دهندگان) حداكثر تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 9/5/90 مهلت دارند تا اسناد مناقصه را كه حاوي كليه مدارك لازم مطابق با شرايط اين مناقصه مي‌باشد در سه پاكت مجزا با درج شماره مناقصه و نام مناقصه گر به آدرس مندرج در پاراگراف 1-16 فوق تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تذكر : پاكات پيشنهاد پس از تاريخ و ساعت فوق الذكر به هيچ وجه تحويل گرفته نخواهد شد.

3-16- زمان بازگشائي پاكات : الف و ب ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 10/5/90

4-16- محل بازگشائي پاكات: كميسيون معاملات شركت ارتباطات سيار واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك برج همراه طبقه 9 واحد 2 مي باشد.

5-16- اعتبار پيشنهادات : كليه پيشنهادات بايد از تاريخ آخرين مهلت تحويل پاكات بمدت 3 ماه اعتبار داشته باشند كه اين مدت براي يكبار و برابر مدت پيش بيني شده قابل تمديد است.

6-16- در نحوه ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران مي بايست براي كليه آيتم هاي پيشنهاد قيمت خود مبلغ آن را مشخص نمايند آيتم هايي كه صرفاً بصورت رايگان بوده نيز مي بايست قيمت آن را مشخص و چنانچه بدون مبلغ تهيه شود مورد قبول نمي باشد.

17- اطلاعات و مواردي كه لازم است مناقصه گران ارائه نمايند :

1-17- بعد از بازگشائي پاكات الف و ب و حداكثر ظرف 4 روز، شركتها مي‌بايست با هماهنگي كارفرما براي ارائه توضيح و رفع اشكالات احتمالي در نمونه هاي تحويلي در جلسات كارشناسي اقدام نمايد موارد تست شامل : الف : تست STK  بر اساس JAVA برنامه ريزي يك JAVA APPLICATION مطابق نمونه درخواستي كارشناسان ارتباطات سيار ایران و Download كردن در سيم كارت نمونه با استفاده از روشهای مختلف Download کردن برنامه های جاوا و استفاده از الگو ریتمهای امنیتی مناسب

ب : تست OTA: تغيير يك ركورد از دفترچه تلفن و نيز Download كردن يك برنامه كاربردي نمونه از طريق شبيه سازي OTA (ارائه Envelop command هاي مربوطه به صورت باينري و قابل اجرا توسط شركتها الزامي مي‌باشد.

ج : قابلیت S@T سیم کارت، طبق استانداردهای مربوطه و با نرم افزار شبیه سازی تست SimAllanc انجام گرديده و Log file مربوطه ارائه گردد.

د : بخشهای مختلف استاندارد GP بایستی توسط شرکت سازنده تست و Log File مربوط ارائه گردد.

هـ : شرکت کنندگان بایستی تست INQ مطابق با استانداردهای بین المللی 3GPPTS 31.048 و 3GPPTS51.017و 3GPPTS 51-013 با موفقیت در مدت زمان تست نمونه انجام دهند و سه سری سیم کارت تست فوق به این شرکت تحویل نمایند.

1-17- ارائه مراجع استفاده از قابلیت S@T جهت اپراتورها و فروش محصول پیشنهادی در بازار و تعداد فروش این نوع محصول در بازار الزامیست.

2-17- شركت كنندگان بايد به همراه مدارك فني تاييديه جاوا و تاييديه محصول را ارائه نمايند.

3-17- شركت كنندگان موظف هستند نسبت به تحويل 10 عدد سيم كارت نمونه در پاكات ب مطابق مشخصات فني پيوست اقدام نمايند.نمونه هاي تحويلي مي‌بايست داراي نام شركت، نام محصول، شماره‌ي ICCID و در بسته بندي مناسب ارائه گردد و مدت زمان تاييد نمونه 5 روزكاري پس از بازگشائي پاكات الف و ب مي‌باشد.

4-17- شرکت کنندگان می­بایست سیم کارت نمونه جهت تست با نرم افزار Aspect منطبق با استانداردهای 3GPP TS 51.013 v.5.6.1 & 3GPP TS 31.048 V.5.1.0 & 3GPP TS 51.017 v .4.2.0))تهیه و تحویل نمایند.

18- دعوت به جلسه :

بدينوسيله از كليه مناقصه گران (پيشنهاد دهندگان) دعوت مي شود كه نماينده مطلع و تام الاختيار خود را با معرفي نامه معتبر براي حضور در جلسه بازگشائي پاكات اين مناقصه در زمان مقرر به محل ياد شده اعزام فرمايند.

19- طبقه بندي كلي پاكتهاي پيشنهادي:

1-19- كليه پيشنهادها مي بايست در 3 پاكت جداگانه از يكديگر تنظيم و بصورت لاك و مهر شده با لفاف مناسب ارائه گردند.

2-19- هريك از پاكتها بايد بر حسب مورد دقيقاً و با حروف بزرگ به صورت (الف)و(ب)و(ج) مشخص شوند.

3-19- درج شماره مناقصه- نام و آدرس مناقصه گر (پيشنهاد دهنده) و نام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاكتها الزامي است.

20- محتويات پاكتهاي پيشنهادي :

1-20- پاكت الف (پاكت تضمين) : بايد محتوي :

1-1-20- اصل تضمين سپرده شركت در مناقصه

2-21- پاكت ب (فني بازرگاني) بايد محتوي مدارك و اطلاعات در سه نسخه بصورت زير باشد:

1-2-21-‌ مشخصات مناقصه گر شامل نام- آدرس- شماره تلفن- فاكس

2-2-21-نام و عنوان شغلي اعضاء هيات مديره- مديران اجراي و كسانيكه حق امضاء دارند و ارائه ليست اسامي سهامداران شركت و تصوير كد اقتصادي الزامي است.

3-2-21- ‌تصوير اساسنامه شركت كه بايستي به مهر اداره ثبت شركتها ممهور شده باشد.

4-2-21-‌ تصوير آگهي آخرين تغييرات ثبتي شركت

5-2-21- شرايط مناقصه و طرح قرارداد كه عبارت قرائت شد و مورد قبول است در ذيل كليه صفحات آن درج و صفحات به مهر و امضاء مجاز مناقصه گر رسيده باشد.

6-2-21- فرم ضمانتنامه و فرم اطلاعات بسته بندي و کلیه پیوستهای اشاره شده در بند 11 شرایط  

7-2-21- مدارك و مستندات مربوط به پروانه مجوز يا توليد كارت اعتباري يا هوشمند از مراجع ذيصلاح

8-2-21- مشخصات فني مندرج در بند ج-11 كه تمامي صفحات آن به امضاء و مهر مجاز مناقصه گر رسيده باشد.

9-2-21- SOC دقيق بر اساس بندهاي مشخصات فني و ارائه 10 عدد سيم كارت نمونه مطابق
(مشخصات فني) (سه نسخه)

10-2-21- ليست تجهيزات (LOM) مطابق با مشخصات فني و SOC كه به مهر و امضاء پيشنهاددهنده رسانده باشد. تمام تجهيزات بايد داراي كد بين المللي و استاندارد باشند و داراي تائيديه JAVA و تائيديه محصول باشد)

تذكر: ارائه تائيديه JAVA و تائيديه محصول (ISO and SAS and GSM) الزامي است. (سه نسخه)

11-2-21- ارسال نحوه استفاده و روش تست هر يك از دستگاههاي آزمايش و مدارك و دستور العملهاي تمام تجهيزات نيز ضروري است.

12-2-21- تسليم مشخصات و ترتيبات خدمات شامل آموزش كه در آن دقيقاً محل و سر فصل آموزش و  مدت هر يك از دوره هاي آموزش و تعهدات لازم آموزشي پس از تائيد و مهر و امضاء مديريت آموزش بصورت جداگانه ارائه گردد. (سه نسخه)

13-2-21- ارائه برنامه زمانبندي تحويل در چهار چوب مدت تحويل كه ظرف مدت حداكثر چهارماه پس از تاريخ ارجاع سفارش مي‌باشد. (سه نسخه)

14-2-21- جدول تكميل شده تعيين درصد سهم ارزش كار داخل و خارج كشور كه به مهر و امضاء مجاز مناقصه گررسيده باشد. (سه نسخه)

15-2-21- جدول معيارهاي ارزيابي فني بازرگاني كه به مهر و امضاء مجاز مناقصه گر رسيده باشد.

16-2-21- محتويات پاكت ب فني و بازرگاني در سه نسخه (يك نسخه اصل و دو نسخه كپي ارائه گردد)

17-2-21- كليه اسناد، اطلاعات و مدارك درخواست شده و لازم براي پاسخ به معيارهاي فني و بازرگاني (به تفكيك مالي- مديريتي و فني) با قيد شماره رديف مربوط به معيارارزيابي روي هر يك از اسناد و مدارك كه بتواند در جهت اثبات توان مناقصه گر باشد. در صورت عدم ارائه اطلاعات و مدارك مربوط به هر يك از معيارهاي ارزيابي امتيازي براي آن بخش تعلق نخواهد گرفت.

تبصره : مسئوليت تطبيق نسخه اصل محتويات پاكت ب فني و بازرگاني با دو نسخه كپي آن به عهده مناقصه گر مي‌باشد.

3-22- پاكت ج (پاكت قيمت):

پيشنهاد قيمت كل تجهيزات و خدمات و ساير تجهيزاتي كه طبق پاكت ب و سرفصلهاي مندرج در بند 9 مشخصات فني و با قيد قيمت مجزا جهت بسته بندي پيشنهاد شده دقيقاً مطابق LOM نهايي شده به ريال با مدت اعتبار 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهادها به مناقصه و ليست قيمت واحد تجهيزات و خدمات كه تشكيل دهنده موضوع است. پاكت ج بايد از نمونه اي كه در اسناد مناقصه تحويل شده است استفاده شود و ماليات بر ارزش افزوده در قيمت پيشنهادي نبايستي لحاظ شود.

23- توضيح و تشريح اسناد:

1-23- شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت اسناد، مي توانند هرگونه سوال و نظر خود را درباره مشخصات- شرايط مناقصه - و ساير موارد به آدرس مندرج در بند 5 ارسال نموده و يا با شماره تلفن 81712771 تماس حاصل نمايند.

2-23- با رعايت بند فوق، اين شركت بمنظور توضيح و تشريح اسناد مناقصه و روش كار، در صورت لزوم ضمن ارسال دعوتنامه به كليه خريداران نسبت به تشكيل جلسه اقدام خواهد نمود و در صورتيكه نياز به ارائه توضيحات كتبي يا تغييراتي در اسناد مناقصه باشد مراتب را به كليه خريداران اسناد كتباً اعلام خواهد نمود.

24- شرايط عمومي مناقصه (رد پيشنهادات - اعاده تضمين و يا ضبط تضمين- ساير شرايط)

1-24- موارد رد پيشنهادات: پيشنهادهايي كه به يكي از حالات زير واصل گردند، توسط كميسيون معاملات مورد قبول قرار نگرفته و به مناقصه گران ذيربط اعاده مي شوند.

الف: پيشنهادهايي كه بصورت مبهم يا مشروط ارائه شده باشند.

ب: پيشنهادهايي كه به نحوي از انحاء مغاير با مشخصات و ساير شرايط اسناد مناقصه باشند.

ج: پيشنهادهايي كه فاقد تضمين شركت در مناقصه باشند.

د: پيشنهادهايي كه بصورت ناقص ارائه شده باشند ( با تشخيص كميسيون معاملات )

هـ : پيشنهاهايي كه بعلت ضرورت تجديد يا لغو مناقصه اعاده مي شوند.

و : شرکتهایی که در مناقصه شرکت می­نمایند می­بایستی اسامی تمامی سهامداران خود را در پاکت (ب) قرار دهنده در صورت وجود اعضاء هیات مدیره و یا سهامداران مشترک در دو یا چند شرکت حاضر در مناقصه کلیه پیشنهادات اینگونه شرکتها از دور مناقصه خارج خواهد گردید.

2-24- موارد اعاده سپرده شركت در مناقصه به ترتيب زير مي باشد.

الف: كليه موارد بند 1-24

ب : تضمين مناقصه گراني‌كه براساس ارزيابي‌مالي ودرمرحله نهايي‌ برنده نفر اول يا نفر دوم يا نفر سوم مناقصه نشده اند.

ج : تضمين برنده نفر اول و نفر دوم و نفر سوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با برنده نفر اول مناقصه

د: تضمين برنده نفر سوم مناقصه پس از امضاء قرارداد با برنده دوم مناقصه

3-24- موارد ضبط سپرده شركت در مناقصه به ترتيب زير مي باشد.

الف: سپرده شركت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گراني كه از ادامه مناقصه صرف نظر نمايند.

ب: سپرده شركت در مناقصه برنده اول مناقصه در صورت ارجاع كار به وي و امتناع برنده ياد شده از ارائه         ضمانتنامه انجام تعهدات و يا انعقاد قرارداد ظرف مهلت مقرر در اين شرايط .

ج: تضمين شركت در مناقصه برنده دوم مناقصه در صورت ارجاع كار به وي (عند الزوم) و امتناع از ارائه تضمين انجام تعهدات و يا انعقاد قرارداد مانند رديف ب بالا

د : تضمين شركت در مناقصه برنده سوم مناقصه در صورت ارجاع كار به وي (عندالزوم) و امتناع از ارائه تضمين انجام تعهدات و يا انعقاد قرارداد مانند رديف ب بالا

4-24- ساير شرايط عمومي :

1- مناقصه گران نمی­توانند بصورت مشارکتی و فردی هم زمان نسبت به ارائه پیشنهاد جداگانه اقدام نمایند.

2- برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد بايستي يك فقره ضمانتنامه بانكي قبل از انعقاد قرارداد بابت تضمين انجام تعهدات معادل 10% مبلغ كل قرارداد و در مهلت مقرر به نماينده كارفرما تسليم نمايد.

3- ضمانتنامه بانكي انجام تعهدات فوق مي بايست توسط يكي از بانكهاي داخلي و بصورت غير مشروط- غير قابل انتقال - قابل تمديد و بنا به نظر شركت ارتباطات سيار صادر و از تاريخ صدور حداقل به مدت يك سال معتبر باشد.

4- اعتبار مورد نياز جهت اجراي موضوع قرارداد از طريق منابع مالي تامين گرديده است.

5-  طبق ماده 5 قرارداد تاخيرات و جرائم ناشي از عدم اجراي تعهدات قرارداد طرف دوم به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

6- پرداخت ماليات و حق بيمه تامين اجتماعي متعلقه به قرارداد بر عهده طرف دوم قرارداد بود.

7- افزايش يا كاهش 25% به حجم قرارداد بر اساس اعلام نماينده كارفرما و در طول اجراي قرارداد و نهايتاً با توجه به شرايط مندرج در قرارداد قابل انجام خواهد بود.

25- نحوه گشايش پاكت هاي پيشنهادها- ارزيابي مالي و-اعلام برنده :

1-    تشكيل جلسه كميسيون مناقصه در زمان و مكان مقرر در اين شرايط .

2-    تهيه فهرست اسامي پيشنهاد دهندگان – حاضران و شركت كنندگان در جلسه.

3- گشودن پاكتهاي تضمين (پاكت الف) و كنترل آن و كنار گذاردن پاكات ب و ج مناقصه گراني كه مطابق مقررات اين مناقصه سپرده شركت در مناقصه ارائه نكرده اند.

4- باز كردن پاكت هاي ب (پاكتهاي فني بازرگاني) ارزيابي شكلي اسناد و مدارك داخل پاكت و تحويل پاكتهاي مذكور به كميته فني بازرگاني جهت ارزيابي

تبصره : زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد.

5-    پس از انجام ارزيابي فني و بازرگاني كليه پيشنهادهاي پيشنهاددهندگاني كه موفق به كسب حداقل امتياز 70 از 100 نشده باشند از دور مناقصه خارج خواهند شد.

تبصره : پس از گشودن پاكت هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي‌تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي‌كند.

6-    تهيه وتنظيم و امضا صورتجلسه گشايش پيشنهادها با ذكر كليه موارد توسط كميسيون معاملات.

 

تبصره :پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گران كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند ناگشوده مسترد خواهد شد.

7- برنده اول مناقصه، مناقصه‌گري خواهدبود كه حائز حداقل قيمت تراز شده (مطابق فرمول مندرج در ماده 14) باشد در صورتي كه قيمت هاي حداقل بين دو يا چند پيشنهاد با هم برابر باشد برنده مناقصه پيشنهادي است كه حائز امتياز فني بازرگاني بيشتر باشد.

تبصره 1 : در تعيين برنده دوم مناقصه پيشنهادي كه قيمت تراز شده آن بلافاصله بعد از قيمت تراز شده اول قرار گيرد و در عين حال تفاوت قيمت پيشنهادي برنده با قيمت پيشنهادي حداقل دوم، مساوي يا كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد در اين صورت كميسيون معاملات حداقل دوم مذكور را به عنوان برنده دوم مناقصه اعلام خواهد كرد.

تبصره 2 : در تعيين برنده سوم مناقصه پيشنهادي كه قيمت تراز شده آن بلافاصله بعد از قيمت تراز شده دوم قرار گيرد و در عين حال تفاوت قيمت پيشنهادي برنده با قيمت پيشنهادي حداقل سوم مساوي يا كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد در اين صورت كميسيون معاملات حداقل سوم مذكور را به عنوان برنده سوم مناقصه اعلام خواهد كرد.

تبصره 3 : چنانچه نفرات اول و دوم از انجام معامله امتناع كنند يا انصراف دهند، در صورت عدم استرداد (سپرده نفر سوم، شركت مجاز به انعقاد قرارداد با نفر سوم مي باشد مابه التفاوت قيمت اعلام شده توسط نفر سوم از نفر دوم نبايد از سپرده شركت در معامله بيشتر باشد.

تبصره 4 : پس از تعيين برندگان اول و دوم و سوم مناقصه، سپرده شركت در مناقصه آنان نگهداري و سپرده شركت در مناقصه ، ساير مناقصه گران به آنان مسترد مي گردد.

26- مراحل ارجاع كار به برنده مناقصه:

1-26- شركت در مناقصه و تسليم پيشنهاد به منزله سند قبول محتويات و مفاد كليه اسناد مناقصه
مي باشد لذا پس از ابلاغ كتبي اين شركت (توسط نماينده كارفرما) به برنده مناقصه، وي بايد ظرف مدت حداكثر هفت روز كاري براي تسليم تضمين انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر شود تا پس از مبادله قرارداد ، تضمين شركت در مناقصه برنده اول و دوم آزاد گردد در غير اين صورت و چنانچه برنده اول از پيشنهاد خود عدول نمايد و حاضر به امضاء قرارداد نباشد يا تضمين انجام تعهدات را ارائه ننمايد تضمين شركت در مناقصه وي ضبط خواهد شد.

2-26- در حالت فوق به برنده دوم ابلاغ مي شود كه ظرف مدت فوق الاشاره به منظور ارائه تضمين انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر گردد تا تضمين شركت در مناقصه وي نيز پس از مبادله قرارداد آزاد گردد، بديهي است در صورت عدول وي از پيشنهاد خود و يا امتناع از ارائه تضمين انجام تعهدات (و يا انعقاد قرارداد) تضمين شركت در مناقصه وي نيز ضبط خواهد شد.

تبصره: در صورت ضبط تضمينات نفرات اول و دوم و سوم، مناقصه در صورت تشخيص مناقصه گزار تجديد

خواهد شد و يا خريد تجهيزات و خدمات موضوع مناقصه به طرق ديگر صورت خواهد گرفت.

 27- مراحل تجديد و لغو مناقصه:
الف : معامله در شرايط ذيل تجديد مي شود‌:

1-    موارد مندرج در اين آيين نامه

2-    افشاء شدن مدارك و پيشنهادها

3-    كم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعيين شده در شرايط و اسناد معامله (حداقل مناقصه گران به تعداد 2 نفر مي باشد)

4-    پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت كنندگان و يا برنده معامله با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد

5-    بالابودن قيمتها، به نحوي كه توجيه اقتصادي خريد در مناقصه منتفي شود.

6-    امتناع برندگان اول، دوم و سوم معامله، از انعقاد قرارداد

ب: موارد لغو اين معامله عبارتند از:

1-    نياز به خريد و فروش كالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله، مرتفع شده باشد.

2-    تغييرات زيادي در اسناد معامله لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت معامله شود.

3-    حوادث غير متعارف نظير جنگ - زلزله - سيل و مانند آنها كه از طريق مراجع قانوني اعلام مي شود.

4-    تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر احتمال تباني بين مناقصه گران و منوط شدن به اتخاذ تصميم بعدي هيات مديره

تبصره: در صورت تجديد و لغو مناقصه حاضرمراتب (در صورت وقوع) توسط اين شركت به طرق مقتضي به همه مناقصه گران اعلام خواهد شد.WJR 15/4م

 
 

راهبر