آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 9/92/س

شركت ارتباطات سيار ايران در نظر دارد نسبت به خرید643 دستگاه راک رکتیفایر یکپارچه هر دستگاه به همراه 6 دستگاه ماژول و12 عدد باطری front acess ازتولیدکنندگان داخلی که دارای پروانه بهره برداری در خصوص تولید یکسو کننده و شارژرهای مخابراتی باشند به صورت 100% ریالی بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه اقدام نماید . لذا داوطلبان شركت درمناقصه مي توانند از تاريخ نشر اگهي لغايت 2/9/92 با در دست داشتن معرفي نامه ورسيد بانكي ( مبني بر واريز مبلغ دویست هزار ریال ) به حساب شماره 09ر18644644بانك ملت شعبه ونك تك بنام شركت ارتباطات سيار ايران با( شناسه پرداخت 17000927677276) در ساعات اداري به نشاني تهران، ميدان ونك، برج همراه،طبقه سوم، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد دریافتی را تکمیل و مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حد اكثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 12/9/92 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند . كميسيون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 13/9/92 راس ساعت 9 صبح در طبقه سوم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر000ر3ریال(سه میلیارد ریال ) مي باشد كه مي بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي ويا چك بانكي تضميني ويا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريزگردد . ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712518 تماس حاصل نمایند .

 

 

 

اداره كل خريد
شركت ارتباطات سيار ايران