راهبر

بسته های تخفیفی

همراه اول در راستای تأمین نیازهای ارتباطی سازمان ها، بسته های ارتباطی خود را به مشتریان سازمانی ارائه خواهد کرد. استفاده از بسته های سازمانی متنوع همراه اول به مشتریان سازمانی کمک می‌کند متناسب با نیازهای خاص خود، برقراری ارتباطات تلفنی را به نحوی کارا تر و با صرفه جویی در هزینه ها ممکن سازند.

بسته های سازمانی تخفیفی، خدمت جدیدی از همراه اول است که ویژه‌ سازمان ها ارائه شده و امکان کاهش هزینه های ارتباطی سازمان را تا حد چشمگیری فراهم می‌آورد. با استفاده از بسته های تخفیفی، مشترکین سازمانی در کلیه ساعات شبانه روز از تخفیفات قابل توجهی در برقراری مکالمات و ارسال پیامک برخوردار می‌شوند. میزان این تخفیف ها متناسب با تعداد سیم‌کارت های سازمانی تحت قرارداد است.