ناوش

بخش بندی

 شرکت­های کوچک و خانگی(SoHo)

متخصصان ثبت شده (مانند پزشکان، وکلا، کارشناسان رسمی و ... ) و شرکت ها یا دفاتر کوچک و خانگی که برای استفاده خود، کارمندان یا تجهیزات، سیم­کارت یا خدمات سازمانی خریداری می­ کنند.

 

 شرکت­های متوسط (Small and Medium Enterprises)

شرکت های ثبت شده کوچک و متوسط که برای استفاده کارمندان، مشتریان و یا تجهیزات، سیم­کارت یا خدمات سازمانی خریداری می­ کنند.

 
 شرکت­های بزرگ (Large  Enterprises)

شرکت های ثبت شده بزرگ که برای استفاده کارمندان، مشتریان و یا تجهیزات، سیم­کارت یا خدمات سازمانی خریداری می ­کند.

 

بخش عمومی (PublicSector)

سازمان ها یا نهاد های دولتی که برای استفاده کارمندان، مشتریان و یا تجهیزات، سیم­کارت یا خدمات سازمانی خریداری می­ کند.