ثبت نام


هزینه ثبت نام تلفن همراه دایمی (بدون گوشي) 2.880.000  ‎‎‎‎ریال و هزینه ثبت نام تلفن همراه اعتباری (بدون گوشي)226.000  ‎‎‎‎ریال می باشد

هزینه ثبت نام تلفن همراه دایمی (جديد) 1.236.000‎‎‎‎ریال مي باشد.