هزينه مكالمه با تلفن همراه


 

 

 

 

الف- نرخ يك دقيقه مكالمه شهري تلفن‌هاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس.

 

شرح

تعداد پالس در يك دقيقه

نرخ يك دقيقه مكالمه به ريال(با پالس 44.75 ريال)

از ساعت 8 صبح تا 21

10

447/5

از ساعت 21 تا 8 صبح

8

358

روزهاي جمعه و تعطيل رسمي

8

358

 

ب- نرخ يك دقيقه مكالمه بين شهري تلفن‌هاي همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعكس از هر نقطه با ساير نقاط كشور.

 

زمان

تعداد پالس در يك دقيقه

نرخ يك دقيقه مكالمه به ريال(با پالس 44.75 ريال)

از ساعت 8 صبح تا 21

17

760

از ساعت 21 تا 8 صبح

12

536

روزهاي جمعه و تعطيل رسمي

12

536

 

ج- تعرفه جابجايي براي مشتركين تلفن همراه داخل كشور:

محل ثبت نامي مشترك، به عنوان مبدأ مخابراتي مشترك منظور و اگر مشترك از مبدأ خارج شده و به شهر ديگري برود، پس از هر بار تماس به ازاي هر دقيقه مكالمه، مبلغي معادل دو پالس مكالمه تلفن همراه، علاوه بر تعرفه‌هاي معمول، براي وي محاسبه مي‌گردد.

 ‎‎‎‎