ناوش

آگهي مناقصه دو مرحله ای شماره 2/89 س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد انجام خدمات مربوط به تامين نيروي انساني دفتري مورد نياز خود را بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط که دارای تاییدیه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی (درخصوص خدمات عمومي) باشند واگذار نمايد. داوطلبان شركت در مناقصه مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت 89/2/25 پس از واريز مبلغ 000ر100 ريال (يكصد هزار ريال) به شماره حساب 18644644/09 شركت ارتباطات سيار ايران نزد بانك ملت شعبه ونك تك با دردست داشتن معرفي نامه در ساعت اداري به واحد فروش واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه هفتم ، واحد 6 مراجعه و پس از ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 89/3/4 به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ 89/3/5 رأس ساعت 9 در طبقه دهم برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000ر000ر000ر2 (دو ميليارد ريال) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا نقداً به حسابي كه در اسناد مناقصه ذكر شده واريز گردد ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81712712 تماس حاصل نمايند.

 

اداره كل تداركاتي
شركت ارتباطات سيارایران