پيش‌بيني سود هرسهم شركت ارتباطات سيار براي سال90 اعلام شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بورس
پيش‌بيني سود هرسهم شركت ارتباطات سيار براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 90 اعلام شد.


به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، برمبناي اطلاعات دريافتي از شركت ارتباطات سيار (سهامي‌عام)، پيش‌بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند 90 اين شركت مبلغ 6 هزار و 56 ريال به ‌طور خالص (پس از كسر ماليات) است.
اين شرکت پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند 89 را در تاريخ 17 آذر 89 مبلغ 4 هزار و 79 ريال و در تاريخ 21 دي ماه مبلغ 5 هزار و 334 ريال اعلام كرده بود.
پيش‌بيني عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفند 90 در مقايسه با پيش‌بيني عملکرد سال مالي قبل به ترتيب درآمد حاصل از ارائه خدمات 9 درصد افزايش، بهاي تمام شده خدمات ارائه شده 6 درصد افزايش، سود عملياتي معادل 16 درصد افزايش و سود خالص معادل 14 درصد افزايش نشان مي دهد.
مطابق مندرجات اطلاعيه شفاف‌سازي منعکس شده در سامانه کدال، رويه شرکت در خصوص نحوه محاسبه سهم درآمدي 28،1 درصد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نسبت به اطلاعات قبلي تغيير يافته است و شرکت مستنداتي دال بر تاييد سازمان تنظيم در خصوص نحوه محاسبه جديد ارائه نشده است.
در صورت تداوم رويه قبلي، پيش‌بيني بهاي تمام‌شده خدمات ارائه شده سال مالي 1389 مبلغ 903ر183ر1 ميليون ريال (به ازاي هر سهم مبلغ 573 ريال) از اين بابت افزايش مي‌يابد. همچنين بهاي تمام‌شده خدمات ارائه شده در پيش‌بيني سال مالي 1390 نيز مبلغ 316ر403ر1 ميليون ريال (به ازاي هر سهم مبلغ 680 ريال) از اين بابت افزايش مي‌يابد.
ضمناً با توجه به استعلام دريافتي از سازمان تنظيم، به نظر مي‌رسد که هزينه ترافيک زيرساخت نيز نبايد از درآمدها جهت مبناي محاسبه سهم تنظيم کسر شود لذا بهاي تمام‌شده از اين بابت و همچنين از بابت خدمات اجباري عمومي (USO) به ميزان 3 درصد مطابق مندرجات اطلاعيه شفاف‌سازي و به تناسب افزايش خواهد يافت.
مطابق اطلاعات دريافتي از شرکت مبلغ 444ر192ر1 ميليون ريال به ازاي هرسهم مبلغ 577 ريال تعديلات سنواتي در حساب‌ها منظور شده است ،همچنين خالص درآمد(هزينه)هاي متفرقه سال‌هاي 1389 و 1390 عمدتاً ناشي از سود سپرده‌هاي بانکي و اوراق مشارکت است.
 

راهبر