استان اردبیل

استان اردبیل
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72121038 4304401000 علی قربانی زند خلخال 32430300 045 بلوار 17 شهریور روبروی فرمانداری خلخال
2 52303 4301402000 رأفت کچه چی اردبیل 33253300 045 چهارراه امام روبروی بانک ملی مرکزی کوچه سینما انقلاب ط همکف ساختمان ایرانیان
3 72121098 4301401000 ابراهیم اسوار عربلو پارس آباد 32726000 045 خ جمهوری روبروی شهرداری
4 12060 4308401000 خیاو سیر گرجانی مشکین شهر 32534700 045 مشگین -خیابان امام روبروی خیابان شهدا
5 73121023 4301404000 عبدالمجید هدایتی قره تکان اردبيل 33231052 045 اردبیل، چهارراه یاقوت روبروی مسجد آبروان

راهبر