ارزیابی کیفی پیمانکاران برای احداث دو برج مسکونی 500 واحدی

 

ارزیابی کیفی پیمانکاران برای احداث دو برج  مسکونی 500 واحدی
کارکنان شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول)
کلیات و الزامات
 
نام دستگاه ارزیاب گزار: شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول
نام و محل اجرای پروژه : انتهای اتوبان شهید همت – جنب شهرک دانشگاه شریف – بالای پمپ بنزین وردآورد
محل و زمان دریافت اسناد ارزیابی : تهران- میدان ونک- خیابان ونک- نرسیده به اتوبان کردستان- برج همراه اول- طبقه سه- واحد سه از مورخ 15/12/92
محل و نحوه تحویل اسناد ارزیابی : تا ساعت 15:30روز چهارشنبه مورخه29/12/1392 به آدرس قید شده در بند 4 تسلیم خواهد شد پیشنهادها باید در پاکت سربسته لاک و مهر شده بوده و لازم است در روی پاکت فوق الذکر موضوع پروژه نام و نشانی پیمانکار و تاریخ تسلیم ارزیابی نوشته شود .
به موجب اسناد حاضر پیمانکار می بایست رتبه اجرای کار پیمانکاران رشته ی ابنیه پایه 1 و رشته ی تاسیسات پایه 1 وگواهینامه صنعت ساخت و مجوز اتحادیه و دارا بودن سابقه برج سازی و پیمانکار موظف است سیستم مدیریت پروژه را بر اساس استاندارد PMBOK اجرا نماید و حداقل سه نفر نیروی استخدامی با مدرک PMP معتبر دارا باشد و رعایت مصوبه سقف حداکثری ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران در سال، داوطلب با دریافت اطلاعات عمومی که مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به امتیازات حاصله براساس معیارارائه شده ، فهرست شرکت های حائز شرایط برای دعوت به مناقصه اعلام می گردد .
در صورتی که پیمانکار به هر عنوان پس از دریافت اسناد ارزشیابی ، از تکمیل و تحویل آن انصراف حاصل نماید ، باید موضوع را قبل از پایان مهلت ارسال مندرج در بند (5) ، (آدرس قید شده در بند 4 ) ، اطلاع دهد .
هیات ارزیابی توان اجرای کار را پس از محاسبه امتیازات پیمانکارانی که اسناد ارزیابی توان اجرای کار خود را در مهلت مقرر تحویل داده اند ، بررسی نموده و پیمانکارانی که حداقل 75 درصد امتیاز کل را کسب نموده باشند برای دعوت به مناقصه معرفی می نماید .
اسناد ارزیابی باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک ارزیابی یا ارائه مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، تهدید، تطمیع ،رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده اند به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد .

مشاهده  آگهی شناسایی پیمانکار

حجم : 240 کیلو بایت