دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان چهارمحال و بختیاری

  دفاتر فروش سیم کارت دانشجو در استان  چهارمحال و بختیاری  
ردیف
نام استان
نام شهر
کددفتر
آدرس
تلفن
1
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
72171067
شهرکرد - میرآباد غربی - بلوار امام خمینی
03813386501
2
چهارمحال و بختیاری
جونقان
72171021
جونقان - خیابان امام حسین
03827460430
3
چهارمحال و بختیاری
اردل
72171009
اردل - بلوار شهدا - تقاطع خیابان سپاه
03826224397
4
چهارمحال و بختیاری
لردگان
72171052
لردگان - چهار راه قدس - خیابان چشمه برم
03825221222
5
چهارمحال و بختیاری
جونقان
72171085
جونقان - میدان امام خمینی
03827460567
6
چهارمحال و بختیاری
سامان
72171101
سامان - خیابان شهید جعفرزاده - جنب بانک رفاه
03823521650
7
چهارمحال و بختیاری
اردل
72171065
اردل - بلوار شهدا - روبروی پست بانک
03826223949
8
چهارمحال و بختیاری
بلداجی
72171097
بلداجی - میدان انقلاب - بلوار مدرس
03824641424
9
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
72171004
شهرکرد - خیابان کاشانی - کوچه9 - پلاک 22
03812220505
10
چهارمحال و بختیاری
لردگان
72171142
لردگان - روبروی گلزار شهدا
03825226661
11
چهارمحال و بختیاری
فارسان
72171028
فارسان - چهار راه نواب
03827223711
12
چهارمحال و بختیاری
لردگان
72171073
لردگان - خیابان عشایر
03825227864
13
چهارمحال و بختیاری
فارسان
72171062
فارسان - خیابان شهید رجایی - روبروی آموزشگاه شاهد
03827221442
14
چهارمحال و بختیاری
بروجن
72171124
بروجن - کوی فاطمیه - خ 30متری - نبش کوچه کوثر 4
03824233337
15
چهارمحال و بختیاری
فرخ شهر
72171049
فرخ شهر - خیابان توسلی - نبش کوچه 32
03822430003
16
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
72171010
شهرکرد - رحمتیه - دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد
03813361067
17
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
72171103
شهرکرد - کوی فرهنگیان - خیابان لقمان - نبش کوچه 20
03812222744
18
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
72171098
شهرکرد - مهدیه - بلوار رهبری - نبش کوچه 45
03814425906
19
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
72171015
شهرکرد -  چهارراه فردوسی - خیابان سعدی غربی - پلاک 2
3812260006