استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال بختیاری
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن تماس کد شهرستان نشانی
1 72171036 3401401000 سیدمسعود جزایری شهرکرد 33353243 038 شهرکرد خیابان 17 شهریورنبش   کوچه 38
2 72171093 3402401000 افسانه فیروزی بروجنی بروجن 34233531 038 بروجن- بلوار مدرس روبروی  اداره ثبت احوال
3 72171016 3405500002 احمد جمشیدی فارسانی فارسان 33223399 038 فارسان - بلوار امام روبروی اداره دارایی

راهبر