استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال بختیاری
ردیف کد پیشخوان قدیم کد نمایندگی نام مدیر نمایندگی شهرستان کد شهرستان تلفن تماس نشانی
1 72171036 3401401000 سید مسعود جزایری شهركرد 038 33353243 شهرکرد خیابان 17 شهریورنبشکوچه 38
2 72171093 3402401000 افسانه فیروزی بروجنی بروجن 038 34233531 بروجن- بلوار مدرس روبرویاداره ثبت احوال
3 72171142 3404500003 ابراهیم اکبری لردگان 038 34446661 لردگان - بلوار شهدا
4 72171016 3405500002 احمد جمشیدی فارسانی فارسان 038 33223399 فارسان - بلوار امام روبروی اداره دارایی

راهبر